วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Clear data in clipboard from simply select a file in the Desktop and press CTRL+C

1.Open Notepad and type

Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Navigate("about:blank")
objIE.document.parentwindow.clipboardData.SetData "text", ""
objIE.Quit2.Save as ClearClipBoard.VBS

 3.Double-clicking the ClearClipBoard.VBS clears the contents of the clipboard.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น